پروژه ی دوربین مداربسته ی بانک کشاورزی استان سمنان

پروژه ی دوربین مداربسته ی بانک کشاورزی استان سمنان
 
بانک کشاورزی استان سمنان:
 شعب استان سمنان نصب دوربین های ACTi وAXIS - سال 1389 و 1390